Wie is wie

Bestuur

De bestuursleden van de Stichting Robert A. Levisson worden benoemd door het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom. Dit bestuur behartigt de zakelijke en financiële belangen van het Levisson Instituut. Het bestuur benoemt de leden van het Management Team en van de Academische Commissie.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • Ella Wijnschenk-Oesterman, voorzitter. Zij is als lid van de subcommissie Commissie voor BeroepsVorming (CBV) sinds het allereerste begin betrokken bij ons instituut. Tot haar pensioen was zij 30 jaar werkzaam bij Joods Maatschappelijk Werk, als hoofd Hulpverlening en Groepswerk. Daarnaast maakt zij zich al jaren verdienstelijk in diverse bestuursfuncties binnen de zorgsector, zowel binnen als buiten de joodse gemeenschap.
 • Leopold I. Hertzberger, penningmeester, was tot zijn pensioen neuroloog in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. Hij is voorzitter van de Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam.
 • Helma Blankman, lid met aandachtsgebied onderwijs, is coördinerend adviseur beleid bij het Ministerie  van Justitie & Veiligheid en daarvoor hoofd Wetenschap en Opleidingen bij het Nederlands Instituut Forensische Psychiatrie en Psychologie. Zij volgde de cursus sjaliach tsiboer bij het Levisson Instituut en is chazan van LJG Rotterdam.
 • Anita van Leeuwen heeft in het bestuur algemene en juridische zaken als aandachtsgebied. In het dagelijks leven is zij familie en jeugdrechter bij de rechtbank Noord-Holland.
 • Liane van Dantzig, is lid van het bestuur van Levisson namens het Dagelijks Bestuur van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom. Zij is sociaal-geograaf en doet beleidsadviserend onderzoek bij een onderzoeksbureau.

Decaan en het Management Team

Het Management Team (MT) bestaat uit drie personen, ieder met een eigen specialiteit. De drie leden hebben een gelijk gezag, ieder op zijn gebied, waarbij de Decaan de primus inter pares is.

 • Menno ten Brink, Decaan, is sinds 2004 de senior rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam, als opvolger van rabbijn David Lilienthal. Daarvoor werkte hij als part time rabbijn bij de LJG Amsterdam en Rotterdam en als eerste Liberaal Joodse Krijgsmachtsrabbijn. Hij studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam en kreeg zijn semicha aan het Leo Baeck College te Londen in 1993. Vanaf het begin van het Instituut is hij lid van de Academische Commissie. Hij is bestuurslid van het European Rabbinic Assembly (ERA) en lid van het Executive Board van de European Union for Progressive Judaism.
 • Marianne van Praag, Hoofd Beroepsvorming, is rabbijn van LJG Den Haag. Zij studeerde in 2008 af als een van de eerste groep Levissonrabbijnen en heeft een langjarige ervaring van pastorale werkzaamheden. Zij is ook actief in diverse interreligieuze overlegstructuren en spreekt vaak voor diverse religieuze,  wereldbeschouwelijke en maatschappelijke instituten en verenigingen.
 • Francine Püttmann, Directeur Algemene Zaken, is de ‘spin in het web’, coördineert alle activiteiten en is het eerste aanspreekpunt in alles wat het MT betreft.Zij studeerde Semitische Talen aan het Juda Palache Instituut van de Universiteit van Amsterdam gevolgd door een postdoctoraal jaar aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Zij werkte onder andere 16 jaar als documentalist en fotoredacteur bij het NIW en heeft diverse projecten gedaan binnen het Joods Historisch Museum. Zij beheert ook de bibliotheek van het Instituut en de LJG Amsterdam.

Academische Commissie

De Academische Commissie van het Instituut is verantwoordelijk voor:

 • het formuleren van de eindtermen van de opleiding
 • het aanstellen en beoordelen van de docenten
 • de toelating van de studenten
 • de inhoud en de kwaliteit van het studieprogramma
 • het beoordelen van de studieresultaten van de studenten

Een en ander gebeurt steeds in nauw overleg met de Decaan, het Hoofd Academische Programma en de docenten. De Academische Commissie kan zich laten bijstaan door subcommissies voor het voorbereiden en uitvoeren van specifieke taken, maar de eindverantwoordelijkheid blijft in alle gevallen bij de Academische Commissie.

In de Academische Commissie hebben zitting:

 • Prof. dr. Irene E. Zwiep, voorzitter, is hoofd van de Leerstoelgroep Hebreeuwse, Aramese en Syrische talen en culturen aan de Universiteit van Amsterdam
 • Drs. A. Carolyn Levisson, secretaris, was tot 2012 studentenpsychologe aan de Technische Universiteit van Delft en tot eind 2020 voorzitter van de Commissie BeroepsVorming
 • Mr. Ernst Numann, lid, is Vice-President van de Hoge Raad en was voorheen voorzitter van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom
 • Dr. Ortal-Paz Saar, lid, is wetenschappelijk onderzoeker religieuze studies en joodse culturele geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht
 • Rabbijn Awraham Soetendorp, emeritaat-rabbijn van LJG Den Haag
 • Rabbijn Tamarah Benima, rabbijn van PJG Noord-Nederland en Beit Ha’Chidush
 • Rabbijn David Lilienthal, ere-decaan Levisson Instituut
 • Rabbijn Menno ten Brink, decaan van het Instituut (zonder stemrecht)
 • Ella Wijnschenk-Oesterman, voorzitter van het Bestuur (zonder stemrecht)

De Academische Commissie heeft twee subcommissies:

Commissie Toelating

Deze commissie beoordeelt de kandidaat-studenten en doet een aanbeveling over de toelating aan de Academische Commissie. In deze subcommissie hebben zitting:

 • Prof. dr. Irene Zwiep, voorzitter van de Academische Commissie
 • Rabbijn Menno ten Brink, decaan
 • Vacature (voorzitter CBV)

Commissie BeroepsVorming (CBV)

Deze subcommissie bestaat uit:

 • Vacature, voorzitter
 • Rabbijn Marianne van Praag, Hoofd Beroepsvorming
 • Ella Wijnschenk-Oesterman, voorzitter van het bestuur (toehoorder)
 • Vacature