Voorzanger

De opleiding tot sjaliach tsiboer

De eerste groep van 15 studenten heeft de voorzangersopleiding (sjaliach tsiboer) afgerond in mei 2009. Voor alle foto’s en een videoreportage, klik hier.

De training vond plaats gedurende acht weekenden gedurende twee jaar (vier weekenden per jaar).  Elk weekend bestond uit lezingen en workshops, waarbij tevens de traditionele synagogediensten werden gehouden. De diensten werden geëvalueerd als deel van het leerproces.

Een belangrijk deel van de colleges werd gegeven door prof. Eliyahu Schleifer, hoofd van de chazanopleiding aan het Hebrew Union College te Jeruzalem.Het andere deel door dr. Annette Böckler, docent Tenach en liturgie van het Leo Baeck College te Londen en door Gilad Nezer, chazan van LJG Amsterdam.

Lees een interview met Gilad Nezer.

Vanaf het najaar 2009 verzorgt het Instituut een jaarlijkse nascholing voor de afgestudeerden en anderen die inmiddels apart zijn opgeleid tot sjaliach tsiboer.

Indien een nieuwe opleiding zal worden gestart, wordt dit bekendgemaakt op deze website.


Toelatingseisen

De formele toelatingseisen voor de opleiding tot voorzanger zijn:

 • Een afgeronde schoolopleiding of een diploma en ervaring die ervan getuigen dat de kandidaat in staat is zich de materie eigen te maken.
 • Aantoonbare betrokkenheid bij het liberale jodendom (Liberaal, Reform, Conservative, Reconstructionist).
 • Goed ingeburgerd zijn in de Nederlands-joodse gemeenschap.
 • Enige kennis van het Hebreeuws.
 • Bezit van een prettige zangstem.
 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag van het Ministerie van Justitie moet worden overlegd.

De toelatingscommissie interviewt de kandidaat over het hoe en waarom hij of zij de opleiding wil volgen en wat zijn of haar verwachtingen en doelstellingen van de opleiding zijn.

De aard van de functie van voorzanger brengt met zich dat de persoonlijke levensstijl en levenswandel van een student niet zonder betekenis is. Deze aspecten maken dan ook onderdeel uit van de toelatingsprocedure, zij het met de nodige waarborgen omkleed en zonder dat daarbij wordt gediscrimineerd naar sekse, seksuele geaardheid, ras, huidskleur, politieke overtuiging of leeftijd.


Toelatingsprocedure

De kandidaat schrijft een aanmeldingsbrief in de vorm van een curriculum vitae, waarin hij/zij

 1. aangeeft aan de toelatingscriteria te voldoen
 2. motiveert waarom hij/zij voorzanger wil worden
 3. een overzicht stuurt over eerder gevolgde opleidingen en cursussen die relevant zijn en kopieën van behaalde diploma’s
 4. een overzicht stuurt over zijn/haar praktijkervaring op het gekozen gebied
 5. een lijst van gelezen/bestudeerde relevante literatuur opgeeft.

De brief wordt gestuurd aan de Decaan via contact@levisson.nl

Er volgt minimaal één gesprek met de leden van de Toelatingscommissie over het hoe en waarom hij/zij de opleiding wil volgen en wat de verwachtingen en doelstellingen van de kandidaat zijn. De commissie beoordeelt de geschiktheid van de kandidaat (zowel volgens bovenstaande criteria als met betrekking tot algehele persoonlijkheid), waarbij de kandidaat ook moet voorzingen. Daarna wordt een aanbeveling gedaan aan de Academische Commissie, die beslist of die verder onderzoek vraagt.


Studieprogramma

 1. Structuur van de (synagoge) diensten
 2. Sidoer (jahadoet)
  a. ontwikkeling van de liturgie
  b. inhoud en betekenis van de teksten
  c. de ideeën achter de gebeden en de teksten
  d. de structuur van de teksten
  e. associaties in taal en beelden met andere teksten
  f.  theologische problemen in de teksten
 3. Bekwaamheden van de sjaliach tsiboer (sjats)
  a. zangtechniek
  b. het zingen zelf
  c. solfège – direct van bladmuziek zingen (minimum: muziek kunnen lezen)
  d. lajenen van Tora, haftara en megillot
  e. muziek (het repertoire kennen, traditie, balans in het herkenbaar houden van de diensten en het introduceren en gebruiken van nieuwe melodieën
 4. Hebreeuws
  a. Hebreeuws lezen met enige begrip van de betekenis
  b. basis Hebreeuwse grammatica
 5. Houding
  a. weten wat je zingt en hoe je dit uitdrukt in de muziek
  b. de rol van de sjats (weten wat het betekent om een vertegenwoordiger van de gemeente tijdens het gebed te zijn)
  c. kavana, spiritualiteit