De bestuursleden van de Stichting Robert A. Levisson worden benoemd door het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom. Dit bestuur behartigt de zakelijke en financiële belangen van het instituut. De jaarstukken worden gecontroleerd door een (register)accountant. Het bestuur benoemt de decaan en de leden van de Academische Commissie.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
  • Ella Wijnschenk-Oesterman, voorzitter sinds 18-10-2015. Zij is als lid van de subcommissie Beroeps Voorbereidende Vorming (BVV) sinds het allereerste begin betrokken bij ons instituut. Tot haar pensioen was zij 30 jaar werkzaam bij Joods Maatschappelijk Werk, als leidinggevende hulpverlening en als hoofd landelijk groepswerkteam. Daarnaast maakt zij zich al jaren verdienstelijk in diverse bestuursfuncties binnen de zorgsector, zowel binnen als buiten de joodse gemeenschap.

  • Juliette Walma van der Molen, vice-voorzitter, lid sinds 1-1-2014, is hoogleraar Talentontwikkeling, Wetenschap en Techniek aan de Universiteit Twente en is lid van diverse raden en overlegorganen waar resultaten uit onderzoek naar wetenschapseducatie en –communicatie worden omgezet naar de praktijk. 

  • David Allick, secretaris, is sinds 1-11-2011 lid van het bestuur met als aandachtsgebied algemene en juridische zaken. Hij was lid van het bestuur van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam. In het dagelijks leven is hij advocaat.

  • Thijs ten Raa, penningmeester sinds 1-11-2011, is hoofddocent economie bij de Universiteit van Tilburg, waarvoor hij het plan van onderzoeksinstituut CentER ontwierp en onderhandelde met het ministerie. Hij was voorzitter van de NWO commissie voor economie en penningmeester van de gemeente Beit Ha’Chidush.
  • Leny Herman-ten Cate, lid sinds 1 maart 2014, is lid van het Dagelijks Bestuur van het Verbond met als portefeuille "Religie" en lid van het bestuur van LJG Gelderland. Zij is klinisch psycholoog en psychotherapeut.