De Academische Commissie van het Instituut (AC) is verantwoordelijk voor:
 • het formuleren van de eindtermen van de opleiding
 • het aanstellen en beoordelen van de docenten
 • de toelating van de studenten
 • de inhoud en de kwaliteit van het studieprogramma
 • het beoordelen van de studieresultaten van de studenten
Een en ander gebeurt steeds in nauw overleg met de Decaan, het Hoofd Academische Program en de docenten
De AC kan zich laten bijstaan door subcommissies voor het voorbereiden en uitvoeren van specifieke taken, maar de eindverantwoordelijkheid blijft in alle gevallen bij de AC.
 
In de Academische Commissie hebben zitting:
 • Prof. dr. Irene E. Zwiep, voorzitter. Irene Zwiep is hoofd van de Leerstoelgroep Hebreeuwse, Aramese en Syrische talen en culturen aan de Universiteit van Amsterdam.
 • Drs. A. Carolyn Levisson, secretaris, was tot 2012 studentenpsychologe aan de Technische Universiteit van Delft.
 • Mr. Ernst Numann, lid, is Vice-President van de Hoge Raad en was voorheen voorzitter van het Verbond.
 • Rabbijn Awraham Soetendorp.
 • Rabbijn Tamarah Benima.
 • Rabbijn David Lilienthal, ere-decaan Levisson Instituut.   
Als regel wonen de volgende oud-leden van de AC (zonder stemrecht) de vergaderingen bij. Zij werken nu voor het Instituut in andere capaciteiten, maar hun deskundigheid blijft belangrijk. 
 • Rabbijn Menno ten Brink, de Decaan van het Instituut.
 • Prof dr. Reinier Munk, het Hoofd Academische Program. Prof. Munk is hoogleraar Moderne Joodse Filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).
 • Ella Wijnschenk-Oesterman, de voorzitter van het Bestuur.

De Academische Commissie heeft twee subcommissies benoemd:

 • Commissie Toelating. Deze commissie beoordeelt de kandidaat-studenten en doet een aanbeveling over de toelating aan de Academische Commissie. In deze subcommissie hebben zitting:
 •  
  • Prof. dr. Irene Zwiep, lid van de AC.
  • Drs. Carolyn Levisson, lid van de AC.
  • Rabbijn Menno ten Brink, decaan.

 • Commissie BeroepsVoorbereidende Vorming (BVV). Deze subcommissie bestaat uit:

  • Rabbijn Marianne van Praag, het Hoofd BVV.
  • Drs. Carolyn Levisson, lid van de AC.
  • Ella Wijnschenk-Oesterman, voorzitter van het bestuur, tot 2012 Joods Maatschappelijk Werk.
  • Jorien Tamse, leidinggevende maatschappelijk werk en jeugdzorg bij Joods Maatschappelijk Werk.