De brochure uit 2011...

Het Instituut is met de rabbijnenopleiding begonnen per 1 september 2003. Sinds dit begin is het mogelijk gebleken de kosten voor deze opleiding rabbijn betrekkelijk laag te houden, zonder dat dit ten koste is gegaan van de kwaliteit.

Dit werd mogelijk omdat de decaan de enige betaalde werknemer was en slechts parttime werkte. Sinds 3 september 2012 is dit hetzelfde arrangement met de aanstelleing van de Directeur Algemene Zaken.
In de tijd van de voorzangersopleiding 2007-2009 werd de decaan door een coördinator bijgestan en verder was er tot september 2012 een administratief medewerker die ingezet kon worden op uurbasis in extra drukken perioden.
Voor de lerarenopleiding 2010-2012 waren de twee ervaren leidinggevenden van Rimon, het Landelijke Onderwijscentrum van het Verbond, als projectleiders aangetrokken. Zij verrichtten heel veel werk tegen slechts een onkostenvergoeding. 

De noodzakelijke voorzieningen zoals lesruimten en een plaats voor de bibliotheek wordt ons door de LJG Amsterdam geboden tegen een gereduceerd tarief. De colleges van de lerarenopleidingen werden kostenloos in LJG Den Haag gegeven; af en toe worden vergaderingen van het bestuur daar gehouden.  

De uitgaven betreffen daardoor in hoofdzaak de vergoedingen voor de docenten van het Instituut en de cursusgelden voor de delen van de opleiding die de studenten elders volgen.

De inkomsten bestaan uit de door de studenten te betalen collegegelden, donaties van Vrienden van de Stichting en subsidies van de stichting Levi Lassen, de Maror-gelden en bijdragen van enkele andere kleinere fondsen. (Zie onder)
 
Om redenen, uiteengezet in de volgende alinea, en ondanks alles zitten we wel dringend verlegen om meer Vrienden, stichtingen en fondsen die ons willen steunen. Heel graag zouden wij legaten ontvangen die ons kunnen helpen een kapitalfonds op te bouwen, waardoor wij zekerheid zouden krijgen voor de toekomst.   

Al bij de voorbereiding van de start van het Instituut ontdekten wij dat er in Nederland geen fondsen en stichtingen bestaan die in hun doelstelling het ondersteunen van onderwijsinstellingen hebben. Onderwijs ziet men in ons land als een taak van de overheid. Een instituut als het onze komt echter door zijn geringe omvang en beperkte doelgroep niet voor overheidssteun in aanmerking. Daarom prijzen wij ons gelukkig dat wij de hieronder genoemde stichtingen hebben gevonden die ons werk mogelijk maken. Aan hun bijdragen zijn wel voorwaarden verbonden. Wij zijn deze stichtingen voor hun steun bijzonder erkentelijk.

De volledige jaarstukken alsook de jaarverslagen op papier kunnen worden opgevraagd bij de Directeur Algemene Zaken.
 
Het Levisson Instituut wordt financieel gesteund door:
   De Kring van Vrienden
   Stichting Levi Lassen
   Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland
   Prins Bernhard Cultuurfonds
   Henriëtte Boas Stichting
   LexHannastichting
   Stichting PAF
   Herbert en Nina Kiwi-Tielens Stichting
   Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom
   LJG Rotterdam
   LJG Amsterdam
   LJG Den Haag
   Incidentele giften en subsidies van andere fondsen en stichtingen.