Klik op de link bij de afbeelding om naar de beschrijving van het boek te gaan. Enige details over ons beleid   

   
Kol Nidré        Un'taneh Tokef   Parashat_hashavua       Zionism

  God Hates Lies         De Zohar             Faith            Modern Hebrew

  Jewish Identity        Borders         Liberaal kasjroet
De taak van onze bibliotheek
is interesse in joodse kennis en belevenis te stimuleren en aan te bieden door de boeken in onze collectie.

Regelmatig worden nieuwe boeken toegevoegd, meestal in de Levisson Bibliotheek. Dit zijn voornamelijk recente werken op verscheidene gebieden maar vooral m.b.t. Liberaal Jodendom en moderne problemen.
Als u een boek zoekt, dat niet in de catalogus te vinden is, willen we dat graag weten en zullen we ervoor zorgen dat dit zo snel mogelijk beschikbaar komt.

De boeken zijn op afspraak toegankelijk en kunnen ter plaatse worden gelezen/bestudeerd, maar worden voorlopig niet uitgeleend.

Op deze pagina vindt u enkele voorbeelden van de vele recente aanwinsten. Deze worden geleidelijk aan toegevoegd aan de catalogus.
Naar de pagina met eerdere aanwinsten.
Zoek in de catalogus en lees meer over de bibliotheek.

Terug naar boven

 
Kol Nidre
- All These Vows

Joden die geregeld naar sjoel gaaan, komen vaak pas enige tijd nadat de dienst is begonnen. Maar niet op Kol Nidré-avond, wanneer ook velen die nooit anders in sjoel te vinden zijn komen, allen om het Kol Nidré te horen. En dit is niet eens een gebed, maar een halachisch (joods-juridische) formule, in middeleeuws Aramees dat niemand begrijpt. In de machzor (het gebedenboek) staat wel een vertaling, maar die is even onbegrijpelijk. (In de Liberale traditie is de tekst wel in het Hebreeuws en gezet in de vorm van een gebed.) 

Kol Nidre is gebaseerd op een formule waarmee het Beth Din (de rabbinale rechtbank) overhaaste en onverantwoorde geloftes die iemand heeft gemaakt ongeldig kan verklaren. In de dienst is de formule een alomvattend verzoek aan God om alle geloftes en eden die we maken en niet uitvoeren te annuleren! Geen wonder dat de rabbijnen altijd dit gebruik wilden verbieden, omdat we moreel en religieus absoluut verplicht zijn zulke geloftes na te komen. 

Hoe is deze tekst en dit gebruik ontstaan? Waarom is die behouden gebleven? En waarom is juist voor deze tekst de meest aansprekende melodie in de joodse traditie, een die je niet loslaat, gecomponeerd? En door wie en wanneer?

Dit boek bespreekt de theologie van de tekst, diens ontstaan en geschiedenis, alles in ruim 30 boeiende essays van auteurs uit alle continenten en alle stromingen in het Jodendom, mannen en vrouwen, rabbijnen en wetenschappers, kunstenaars en dichters. Wat maakt dit ritueel tot zo een jaarlijks liturgisch hoogtepunt, bijgewoond ook door Joden die geen enkel geloof hechten aan wat de tekst zegt of wil bereiken? 

 

Prayers of Awe Series
Het boek maakt deel uit van een serie boeken over de liturgie van de Hoge Feestdagen, bedoeld voor verdieping van de beleving van deze dagen, zowel voor de vaste sjoelgangers als voor degenen die voor het eerst de stap over de drempel durven te zetten. 
 
De samensteller is Rabbi Lawrence A. Hoffman, hoogleraar Joodse Liturgie aan het Hebrew Union College te Cincinnati, V.S. en een van de stuwende krachten achter het vernieuwende denken in de verbreiding en verdieping van joodse kennis aldaar.  Lees meer over hem... 

Terug naar boven

Un'taneh Tokef: Who by Fire, Who by Water

Dit is het tweede boek uit de Prayers of Awe-serie hierboven kort beschreven. Ook in dit boek presenteert rabbijn Hoffman een fascinerende combinatie van essays door 42 joodse mannen en vrouwen, rabbijnen en wetenschappers, kunstenaars en dichters uit alle continenten en alle stromingen in het Jodendom. Het onderwerp is de Oenetanne Tokèf, een van de voornamste hoogtepunten in de Moesaf-diensten op Rosj Hasjana en Jom Kipoer. De tekst is een beschijving van God, de Rechter die op zijn troon zit met het Grote Boek voor zich om over de mensen één voor één te oordelen en hun lot in het komende jaar vast te stellen. Dit dramatische beeld is aan het netvlies van de Joden door de eeuwen blijven zitten, al is het duidelijk dat het theologisch en logisch van geen kant kan kloppen.

Het beeld blijft desondanks machtig, verbijsterend en overtuigend, wat ook benadrukt wordt door de muziek die schitterend mooi en dramatisch is. De combinatie heeft dit gebed gemaakt tot een van de meest geliefde en controversiële delen in de liturgie voor de Hoge Feestdagen van de Asjkenasische Joden.

In Who by Fire, Who by Water--Un'taneh Tokef vindt de lezer de traditionele tekst met een nieuwe vertaling die precies vertelt wat de tekst zegt. Er zijn inleidingen die de geschiedenis van het gedicht beschrijven, waar het vandaan komt en door wie het geschreven is en legenden eromheen zoals het beroemde verhaal van Rabbi Amnon van Maintz, dat zoals bekend historisch niet klopt. En dan volgen de 42 essays die zowel de opvattingen van rabbijnen uit de oudheid en moderne theologen weergeven als halachische, Talmoedische, bijbelse, mystieke, feministische, persoonlijke en gemeenschapsperspectieven belichten.     

Terug naar boven

  
Covenant & Conversation: A Weekly Reading of the Jewish Bible
1. Genesis: The Book of Beginnings
2. Exodus:
The Book of Redemption

Jonathan Sacks, de opperrabbijn van het Britse Gemenebest, demonstreert in deze eerste twee delen van zijn commentaar bij de Tora een verfrissende kijk op de Parasjat Hasjawoea (Sidra van de week). Hij plaatst de wekelijkse afdeling van de Torah in een bredere context; zo worden joodse denkbeelden verweven met filosofische en literaire. In de vorm van essays laat hij de lezer zien hoe moderne joodse visies hand in hand kunnen gaan met de denkbeelden uit Sjemot (Exodus).

Sacks stelt dat, anders dan in Sjemot, in de verhalen over Beresjiet (Genesis) de individuele menselijke geest centraal staat. Zo schrijft hij dat Beresjiet feitelijk meer over de mens handelt dan over God, maar wel over de mens in zijn relatie tot God. Ook hier komt de filosofie weer om de hoek kijken, want volgens hem is Beresjiet in feite filosofie op een niet-filosofische manier beschreven. Dit bijbelboek stelt filosofische vragen zoals wat bestaat, wat kunnen we weten, hebben wij een vrije wil en hoe moeten we ons gedragen om goed te leven.

Hij wijst wel op een groot verschil: bij de filosofische uitgangspunten wordt Waarheid gezien als een systeem, terwijl in Beresjiet Waarheid als een verhaal wordt beschouwd. Dit valt bijvoorbeeld te lezen  in het scheppingsverhaal. Het eerste woord zegt het al: In den beginne….

Deze boeken doen de lezer-student verlangend uitzien naar de volgende delen.

Terug naar boven

 
Zionism, the roads not taken, Rawidowich, Kaplan, Kohn
 

Wie vandaag de dag het woord "Zionisme" hoort, denkt aan een nationalistische beweging met als doel het stichten van een joodse staat. Dit was in de periode vóór 1948 echter allerminst vanzelfsprekend. Noam Pianko's boek begint met een beschrijving van de fascinerende argumentaties van drie prominente 20e eeuwse joodse denkers die het met die doelstelling helemaal niet eens waren: de historicus Simon Rawidowicz, de religieuze filosoof en vader van het Reconstrucionisme Mordecai Kaplan en de politieke theoreticus Hans Kohn. Hun modellen waren verschillend, maar alle drie stelden een uitdagende visie voor van praktische en ethische mogelijkheden om tot een nationale cohesie te komen die niet verbonden was met een zelfstandige staat. Dit zijn nu vergeten politieke denkbeelden, die wel tot onze rijke geschiedenis behoren en die in dit boek tot nieuw leven komen. 
 
Pianko beschrijft uitvoerig de overeenkomsten en verschillen tussen deze zionistische denkers en hun ideeën.  In het laatste hoofdstuk brengt Pianko naar voren dat wij voort moeten gaan vragen te stellen met betrekking tot nationalisme, diaspora en de staat Israel zoals Rawidowich, Kaplan en Kohn dat reeds bijna een eeuw geleden deden. Hoewel het niet de taak van een historicus is, was het wel aardig geweest als hij had geprobeerd een aantal nieuwe stellingen te formuleren over Zionisme in de eenentwintigste eeuw.
Lees een uitgebreider bespreking...

Terug naar boven

  
The God Who Hates Lies:
Confronting and Rethinking the Jewish Tradition

David Hartman staat bekend als de grondlegger van het Shalom Hartman Institute in Jeruzalem, het leidende studiecentrum in Israel voor rabbijnen, leraren en leken op verschillende niveaus en uit alle stromingen in het Jodendom. Een aantal Nederlandse liberale rabbijnen hebben ook deelgenomen aan zulke studieperiodes en docenten van dat instituut zijn ook in Nederland geweest om college te geven aan het Levisson Instituut. De uitstekende educatieve publicaties van het instituut worden in brede kring ook buiten Israel gebruikt.

Maar David Hartman is vooral een uitdagende joodse denker van orthodoxe huize, een leerling van de grote rabbijn Joseph B. Soloveichik, maar met ideeën die niet met de orthodoxie stroken. Hij was vele jaren rabbijn van een grote gemeente in Montreal en ging in 1971 op alija. Dit was voor hem een grote schok. In Israel ontmoette hij een charedi orthodoxie die “de halacha aanbidt in plaats van God” en kon hij zijn plaats niet vinden bij de Religious Zionists (Mizrachi) waar hij eerder toe behoorde, vanwege hun strijdbare en in zijn ogen gevaarlijke messianisme.  Hij verwachtte dat in de herboren joodse staat ook het Jodendom - binnen de kaders van de halacha - toch ook tot nieuw leven zou komen en aangepast zou worden aan de geheel nieuwe situatie, zoals dat in eerdere fasen van de geschiedenis is gebeurd. Maar die verwachting veranderde snel in teleurstelling.
 
Dit boek is een opmerkelijke hartenkreet: waar hij alle jaren een volgeling van Soloveichik is gebleven valt hij hem nu af. Hij beschrijft zijn eigen geestelijke ontwikkeling en waar hij, als iemand die de halacha geen vaarwel wil zeggen, het toch onmogelijk vindt om die na te leven zoals die nu wordt uitgelegd en in de praktijk gebracht. Drie probleemgebieden dwingen hem tot deze standpuntbepaling: 1) de manier waarop in de orthodoxie vrouwen worden behandeld, de weigering van de rabbinaten om de agoena-problematiek op te lossen, de achterstelling van de vrouw omdat zij in wezen als minderwaardig wezen wordt beschouwd en hoe dit door mooie omschrijvingen wordt verdoezeld enzovoorts, 2) de onmenselijke behandeling van vooral Russische immigranten die belangrijke posities in het leger kunnen innemen en in de verdediging van het land sneuvelen, maar die niet joods begraven kunnen worden omdat iemand twijfelt aan het joodszijn van de overgrootmoeder, en 3) de onmogelijkheid om iets te doen aan het verbod voor een koheen om met een vrouw te trouwen die joods is geworden. Voeg daarbij de manier waarop de choemasj van wijlen opperrabbijn Hertz van het Britse Gemenebest door charedim verboden is en – zoals hij heeft meegemaakt – op de grond werd gesmeten en bespuwd omdat Hertz ook niet-joodse commentaren op de tekst erin heeft opgenomen.
 
Voor wie echt wil aanvoelen wat er religieus in Israel gaande is en wat de gevaren zijn, is dit verplichte literatuur.
Lees meer over David Hartman…    Lees een uitgebreide bespreking... 

Terug naar boven


The Zohar, Pritzker editie (vertaling Daniel Matt), delen 4 en 5.

Dit is de eerste vertaling van de kritische uitgave van de tekst van de Zohar, die vastgesteld is door prof. Daniel Matt, die gebaseerd is op een brede en diepgaande studie van originele manuscripten. Deze uitgave zal in zijn volledige vorm 12 delen omvatten waarvan nu 5 zijn verschenen en de laatste toegevoegd is aan onze collectie.

Wat deze uitgave verder bijzonder maakt is het uitgebreide commentaar onderaan elke pagina, waarin de kabbalistische terminologie en symboliek wordt verhelderd en waarin bronnen en parallellen in bijbelse, rabbijnse en kabbalistische teksten worden aangegeven. 

Prof. Moshe Idel schreef in een kort commentaar over deze uitgave:
    "Daniel Matt’s work is superior to any other available translation because
     of its superb poetic language, the exegetical contribution of its copious
     notes, and its superior underlying Aramaic text, which was specially
     prepared by Dr. Matt from numerous original Zohar manuscripts and
     serves as the basis for his translation. Both the general English reader
     and scholars in the field of religious studies will benefit tremendously
     from this new series of volumes.”

Moshe Idel                                                  
Max Cooper Professor of Jewish Thought
Hebrew University of Jerusalem                

Terug naar boven


Faith, Finding Meaning: A Theology of Judaism

Byron Sherwin wordt gerekend tot de beste theologische denkers in het Amerikaanse Jodendom van vandaag. In dit boek gaat hij in op de centrale vraag of er zoiets als joodse theologie bestaat en zo ja, wat is dit dan? 

Het antwoord bestaat uit een intellectuele tocht op zoek naar welke vorm een Amerikaans joodse theologie zou kunnen krijgen in de 21e eeuw. Sherwin stelt dat welke vorm dit ook zal zijn, een nieuwe theologie moet berusten zowel op de joodse traditie als op op de levende ervaring van moderne Joden in hun relatie met God. De joodse mens kan God weer vinden door zich in zijn denken en handelen als een Jood op te stellen, of met andere woorden de joodse identiteit te bewaren en in de praktijk te brengen. Zijn presentatie is van belang voor wie met het probleem worstelt hoe dit voor hem op de juiste manier kan gebeuren en die erover nadenkt hoe de klassieke joodse liturgie en literatuur zijn taal moet aanpassen aan de post-moderne joodse ervaring van geloof, leven en lijden om de jood in het heden te bereiken.

Het boek bevat een uitvoerige bibliografie en notenapparaat. Door het onderwerp en doordat de schrijver steeds weer teruggrijpt op wat besproken is in eerdere hoofdstukken zal dit boek voor velen wel wat moeilijk toegankelijk zijn, maar voor anderen juist weer inspirerend en behulpzaam zijn.

Terug naar boven


Modern Hebrew; an essential grammar.
 

Deze grammatica voor het Modern Hebreeuws is al in 1991 verschenen, maar ontbrak tot nu toe in onze bibliotheek. Het boek, dat breed - ook aan de universiteiten - wordt gebruikt, gaat op heldere wijze en met veel voorbeelden in op de belangrijkste grammaticale kwesties in de taal.
De manier van uitleggen is bijna luchtig te noemen en de student “verdrinkt” niet in veelvuldige opsommingen, uitzonderingen en voorbeelden.
 
De samensteller heeft het moderne Hebreeuws, zoals het heden ten dage gesproken wordt in Israel, als uitgangspunt genomen. De uiteenzetting is verdeeld in twee delen. Op een niveau is dit een grammaticaal studieboek en naslagwerk, en op het andere niveau en tegelijkertijd een werkboek, waarbij de opgaven verwijzen naar de bladzijden waar het onderwerp in het grammaticale deel wordt behandeld.
 
Verder bevat het boek een woordenlijst Engels-Hebreeuws van circa dertig pagina’s.

Het is heel goed mogelijk om met behulp van deze grammatica zelfstandig modern Hebreeuws te leren. Velen zijn U al voorgegaan.

Terug naar boven

 
Boundaries of Jewish Identity

"Who is a Jew?" of "Wie is joods?" en "Wat is wel of niet joods?" is een van de meest complexe problemen van de hedendaagse joodse wereld. Geen ander onderwerp wordt zo intens en constant bediscussieerd en raakt zo veel mensen in hun ziel, hun identiteit en eigenwaarde.

Dit boek is een verzameling essays waarin hedendaagse en historische antwoorden op deze vragen worden besproken vanuit juridische, geschiedkundige, sociologische, antropologische en andere oogpunten, en vanuit de literatuur en populaire cultuur.

Voor een uitgebreide en uiterst interessante bespreking van dit plezierig leesbare en belangrijke werk, klik hier.   

Terug naar boven


Borders and Boundaries
in and around Dutch Jewish History

Dit boek bevat een aantal boeiende en vaak verrassende essays waarin vooropgezette meningen over het joodse bestaan en joodse gemeenschappen in het verleden overtuigend worden tegengesproken. Joden woonden maar zelden in getto's en werden beduidend minder gediscrimineerd dan men gewoon is te denken. 

De vorming van joodse identiteiten en culturen werd en wordt steeds bediscussieerd en verandert steeds, maar zelden op grond van geografische grenzen of de nationaliteit van de gemeenschap. Er werden en worden verscheidene grenzen getrokken en onderhouden tussen etnische en andere collectieve identiteiten. 

In dit boek vol recente ontdekkingen uit wetenschappelijk onderzoek worden de identiteiten die men tot voor kort als vanzelfsprekend beschouwde kritisch bekeken, zowel die op de grenzen tussen landen als tussen joden en niet-joden alsmede die tussen joden en joden.    

Terug naar boven


The Sacred Table:
Creating a Jewish Food Ethic

Net in de periode van de discussie in Nederland over het verbod op sjechieta, de joodse manier van slachten, verscheen bij de Amerikaanse organisatie van Reform Rabbijnen deze bloemlezing van essays over joodse eetgewoonten en voorschriften. Het boek beschrijft de definitie van kasjroet en verbreedt dan de discussie naar de vele joodse manieren van omgaan met voedsel, hoe dit wordt geproduceerd, hoe waarden als ethiek, gemeenschap en spiritualiteit geïntegreerd kunnen worden in de eetgewoonten, en gaat af en toe in discussie over de kasjroetregels zelf.

Het denken achter het boek is er een van het leren maken van goed geïnformeerde keuzes. Vandaar dat het boek een breed scala aan meningen laat zien over de waarden die vormend zijn voor een voedselethiek. Daarbij komt ook het omgaan met het kasjroet in de praktijk aan de orde, voor individuen, gezinnen en de gemeenschap, waardoor duidelijk wordt hoe de besproken waarden geïntegreerd kunnen worden in een joodse religieuze praktijk.

Dit is een schitterend buffet aan keuzes waarmee een ieder een persoonlijke Kasjroet kan samenstellen. Lees, denk erover na, bouw verder op wat u nu al doet en eet goed, gezond en vooral lekker.

Terug_naar_boven