De formele toelatingseisen voor de opleiding tot leraar 'joods onderwijs' zijn:

 • een afgeronde schoolopleiding of een diploma en ervaring die ervan getuigen dat de kandidaat in staat is zich de materie eigen te maken 
 • aantoonbare betrokkenheid bij het liberale jodendom (Liberaal; Reform, Conservative, Reconstructionist)
 • goed ingeburgerd zijn in de Nederlands-joodse gemeenschap
 • enige kennis van het Hebreeuws
 • enige ervaring in lesgeven
 • een Verklaring Omtrent het Gedrag van het Ministerie van Justitie moet worden overlegd
De toelatingscommissie interviewt de kandidaat over het hoe en waarom hij of zij de opleiding wil volgen en wat zijn of haar verwachtingen en doelstellingen van de opleiding zijn.

De aard van de functie van leraar brengt met zich dat de persoonlijke levensstijl en levenswandel van een student niet zonder betekenis is. Deze aspecten maken dan ook onderdeel uit van de toelatingsprocedure, zij het met de nodige waarborgen omkleed en zonder dat daarbij wordt gediscrimineerd naar sekse, seksuele geaardheid, ras, huidskleur, politieke overtuiging of leeftijd.  

De toelatingsprocedure:

I.
De kandidaat schrijft een aanmeldingsbrief in de vorm van een curriculum vitae, waarin hij/zij
 1. aangeeft aan de toelatingscriteria te voldoen
 2. motiveert waarom hij/zij onderwijzer joodse vakken wil worden
 3. een overzicht stuurt over eerder gevolgde opleidingen en cursussen die relevant zijn en kopieën van behaalde diploma’s
 4. een overzicht stuurt over zijn/haar relevante praktijkervaringen
 5. een lijst van gelezen/bestudeerde relevante literatuur opgeeft.
De brief wordt gestuurd aan de Directeur Algemene Zaken. Het adres.    

 

II. Er volgt minimaal één gesprek met de leden van de Toelatingscommissie over het hoe en waarom hij/zij de opleiding wil volgen en wat de verwachtingen en doelstellingen van de kandidaat zijn. De commissie beoordeelt de geschiktheid van de kandidaat (zowel volgens bovenstaande criteria als met betrekking tot algehele persoonlijkheid) waarna een aanbeveling wordt gedaan aan de Academische Commissie, die beslist of die verder onderzoek vraagt.

Een psychologische test of onderzoek kan deel uitmaken van de procedure.