Programma zevende studiedag, 6 maart 2011
Lokaliteit: LJG Den Haag, Prinsessegracht 26, 2514 AP Den Haag

Naar het huiswerk


  Tijd   Programma  Opmerking/Plaats
    9.30
 
  Koffie en thee
 
 
  10.00!!!    Beginnen precies op tijd  

  10.00-10.55 
    
  Jodendom 1:
  Introductie: De joodse kalender:
  Waarom een andere kalender?
  Struktuur en toepassing.
  Bibliotheek, MvP
  10.55-11.10
 
  Pauze  
  11.10-12.00
 
  Jodendom 2:
  Introductie: De joodse feestdagen:
                     Sjalosj Regaliem en
                     speciale sjabbatot:
                     thema's en strukturen
  Bibliotheek, MvP
  12.00-13.00
 
  Lunch   Eigen lunchpakket
  13.00-14.30
 
  Presentaties opdracht pedagogiek
  "je inleven in een kind met..."
  Bibliotheek
  AdL
  14.30-15.15
 
  Pedagogiek/Didactiek
  Theoretische onderbouwing van 
  "je inleven in een kind met..."
  Bibliotheek
  AdL
 
 15.15-15.30   Pauze  
 15.30-16.30
  Presenteren en reflecteren
  op elkaars lessen
  Bibliotheek
  AdL, LA, MvE
 16.30-17.15
  Workshop:
  werken met de Rimon leskist
  Leslokaal
  LA, MvE
17.15-17.45   Terugkoppeling
  Opdrachten bespreken
  Evaluatie
  AdL, LA, MvE
  allen

Terug_naar_boven

Huiswerk voor 06/03/11
 
1. Jodendom 1 en 2
Verdieping van Joods inhoudelijke literatuur en verdieping voor het ochtend programma.

Lezen: Over Soekot, Pesach, Sjavoeot en de kalender in: ‘Mijn Joodse Jaar’ en “Joods Leven voor alles is een tijd."
 
Jodendom 3  
Praten met kinderen over God, hoofdstuk zes.
Commentaar/ ‘samenvatting’ n.a,v, vragen in het boek in portfolio noteren.

NB. Voor de studiedag op 8 mei moet je het boek kennen. Het onderwerp zal dan diepgaand worden behandeld in lezingen en workshops door rabbijn Michael Shire van het Leo Baeck College te Londen. 

2. Verdieping van vakinhoudelijke literatuur op het gebied van
    Onderwijskunde en of Pedagogiek en of coachen.


Opdracht: Je inleven in een kind met...
Tijdens deze opdracht wordt je uitgedaagd je in te leven in een kind
met en gedragsprobleem/ stoornis.
 
In tweetallen ga je de volgende vragen beantwoorden:
- Wat heeft dit kind nodig van jou als leerkracht? Met andere woorden:
   wat zijn de onderwijsbehoeften?
- Wat betekent dit voor jouw pedagogisch en didactisch handelen
   als leerkracht? Met andere woorden: wat vraagt dit kind van jou?
   Welke aanpak(ken) zullen zijn/haar gedrag en werkhouding
   positief beïnvloeden?
- Wat voor invloed heeft dit op jouw klassenmanagement?
   Wat ga je anders doen?
 
Maak samen een hand-out van 1 pagina en presenteer dit de
volgende keer samen aan de groep. De hand-out wordt uitgedeeld
aan de studenten.
 
Voor de presentatie geldt het volgende:
- De presentatie duurt maximaal 10 minuten
- De taakverdeling tijdens de presentatie is evenredig.
  Ieder presenteert dus 5 minuten.
- Daarna is er 5 minuten gelegenheid tot het stellen van vragen.
- De presentatie is goed voorbereid. De hoofdzaken worden
   aangegeven en op alle vragen uit de opdracht dient een
   beargumenteerd antwoord gegeven te worden.
- Er kan verwezen worden naar beeldmateriaal, bijvoorbeeld van
  Leraar 24. Het bekijken van beeldmateriaal neemt teveel tijd
  in beslag.
- Indien jullie een PowerPoint presentatie willen laten zijn, dient deze
  gemaild te worden naar Rimon en ook moet je de presentatie
  meenemen op een USB stick.
 
3. Uitbreiden van je pedagogische en didactisch repertoire door
    middel door het voorbereiden van Joodse lessen middels
    het lesschema.

    Voor wie dit op 13/02/11 niet gedaan heeft:
    Presentatie van de becommentarieerde les voorbereiden en
    op 6 maart presenteren.
 
4. Doornemen van de aangeboden collegestof tijdens
    de scholingsbijeenkomsten.
 
5. Monitoren van je persoonlijke ontwikkeling middels het
    bijhouden van je Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP)

    Indien je nog geen goedgekeurd POP hebt ingeleverd dit nu
    per omgaande mailen naar Rimon.
 
6. Praktijkervaring: het geven van Joodse lessen in
    een van de Liberaal Joodse gemeenten.

Terug_naar_boven